JAVNI POZIV / Sufinanciranje programa udruga građana za 2023. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2023. godinu


(1) Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice
da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2023.
godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području
djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2023. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“
8/22).
(2) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 22.563,00 eura/170.000,92 kuna
(3) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća
prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom.
Prioritetno područje 2 – skrb o starijim osobama.
Prioritetno područje 3 – socijalna skrb.
Prioritetno područje 4 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji

Prioritetno područje 5 – Ostala područja – udruge žena, zaštita potrošača, zaštita i
uzgoj životinja, rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata,
promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita okoliša i prirode, nacionalne manjine.
Prioritetno područje 6 – afirmacija i unaprjeđenje volonterizma.

(4) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj
prijavi je 132,00 eura/ 994.55 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može
prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.990,00 eura/14.993,65 kuna. Prijave se mogu
sufinancirati u postotku od 5% do 95% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova
programa/projekata.
(5) Jedna udruga građana može prijaviti najviše 2 programa/projekta ili 1 program/
projekt ukoliko se javlja i na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga
građana iz područja zdravstva i zdravog načina života za 2023. godinu ili Javni poziv za
sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja rada s djecom, mladima i
roditeljima za 2023. godinu.
(6) Rok za podnošenje prijava je 20.02.2023. godine.
(7) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar
neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva,
vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim
davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2022. godinom, te ispunjava
uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.


Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika
financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:
1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 663,00 eura,
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
4. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge.

(8) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na
Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog
poziva.
(9) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su
zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice
www.koprivnica.hr.
Dokumentacija koja se mora priložiti na Javni poziv:
1. Obrazac opisa prijave,
2. Obrazac proračuna,
3. Izjava o financiranim projektima u 2022. godini,
4. Popis priloga.
Neobavezna dokumentacija koja se može priložiti na Javni poziv:
1. Obrazac izjave o partnerstvu,
2. Zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u
izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv,
3. Ispunjeni obrazac sustava kvalitete za neprofitne organizacije.
a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 20.02.2023. godine.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava,
dostava dodatne dokumentacije, pregovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih
sredstava, ugovaranje, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
(10) Udruga građana može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka
Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta
poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga građana smatra da je u
prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje), na zaključak o dodjeli
financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.
(11) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem
upita na adresu elektronske pošte: drustvene.djelatnosti@koprivnica .


Vezani članci

Najčitanije