JAVNI POZIV / Sufinanciranje manifestacija i festivala u organizaciji udruga građana

Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala u organizaciji udruga građana u 2023. godini (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 8/22). Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za organiziranje manifestacija i festivala koje će provoditi u 2023. godini.
Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 53.000,00 eura/ 399.328,50
kuna. Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti Zahtjev za sljedeća
prioritetna područja:


Prioritetno područje 1 – manifestacije

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti za područje manifestacije i
ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/994,55 kuna, a najveći iznos po pojedinoj
prijavi je 2.654,00 eura/19.996,56 kuna.

Prioritetno područje 2 – festivali

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti za područje festivali i
ugovoriti po pojedinoj prijavi je 132,00 eura/ 994,55 kuna, a najveći iznos po pojedinoj
prijavi je 13.272,00 eura/99.997,88 kuna.
Manifestacije i festivali mogu se sufinancirati od 5% do 95% iznosa ukupnih
prihvatljivih troškova manifestacije i festivala.


Rok za podnošenje prijava je minimalno 15 dana prije organiziranja manifestacije i
festivala, a najkasnije do 15.12.2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava utvrđenih
Programom javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana (nositelj manifestacije ili
festivala) koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili drugi
odgovarajući registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2022. godinom, te ispunjava uvjete iz točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Zaprimljeni Zahtjevi proći će administrativnu provjeru i ocjenjivanje. Ocjenjivači
Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na
Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog
poziva.

Prijave na Javni poziv podnose se online putem mrežne stranice Grada Koprivnice
www.cooltura-kc.hr,


Ili

u papirnatom obliku (poštom ili osobno) na propisanom obrascu na adresu:

Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica s naznakom: „Za Javni poziv – manifestacije i festivali“

Dokumentacija koja mora biti priložena uz prijavu na Javni poziv sadrži:
1. Obrazac opisa prijave- koji je zajedno s Uputama za prijavitelje,
dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice
www.koprivnica.hr ili se popunjava on line na mrežnoj stranici www.cooltura-kc.hr ,
2. Obrazac proračuna – koji je zajedno s Uputama za prijavitelje,
dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice
www.koprivnica.hr ili se popunjava on line na mrežnoj stranici www.cooltura-kc.hr.

Prijava na Javni poziv dostavlja se ili prijavljuje online najmanje 15 dana prije
organiziranja manifestacije i festivala. Prijedlozi se mogu slati zaključno do 15.12.2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje zaključka o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Udruge koje su nezadovoljne Zaključkom o dodjeli financijskih sredstava imaju
pravo podnijeti prigovor. Prigovor se može podnijeti u roku od 8 dana od primitka Zaključka i to na postupak Javnog poziva, na Zaključak o neispunjavanju propisanih uvjeta poziva, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0 (ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanja), na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.
Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po
prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva, zatražiti:
– Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 663,00 eura
– Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
– Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga,
– Uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu udruge.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva i po dostavi ostale
dokumentacije navedene u ovoj točki, Grad će sklopiti ugovor o sufinanciranju manifestacije ili festivala.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem
upita na adresu elektronske pošte: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr.

Vezani članci

Najčitanije

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com