JAVNI POZIV // Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2023. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 8/22).
(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti Zahtjev za
sljedeće prioritetno područje: Prioritetno područje – korištenje tehničke opreme.
(3) Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva za Prioritetno područje – korištenje
tehničke opreme je 3.982,00 eura/30.002,38 kuna u naravi, tehnička oprema u vlasništvu Grada Koprivnice.
(4) Rok za podnošenje Zahtjeva je 15.12.2023. godine.
(5) Svaka organizacija civilnog društva može dostaviti Zahtjev u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, a najkasnije 15 (petnaest) dana prije potrebe za korištenje tehničkom opremom.
Zahtjev na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u
odgovarajući Registar, Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog
Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorene obveze prema Gradu
Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s
2022. godinom.
(6) Zahtjev na Javni poziv dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.
Dokumentacija (zahtjev za tehničku opremu) na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:


Grad Koprivnica

Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za natječaj – tehnička oprema“
ili putem e – maila: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr
Zahtjevi se mogu slati zaključno do 15.12.2023. godine

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
(7) Zaprimljeni Zahtjevi proći će administrativnu provjeru i ocjenjivanje. Ocjenjivači
Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.
(8) Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na
odluku neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0, na odluku o korištenju tehničkom opremom.
Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru,
uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.
(9) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita
na adresu elektronske pošte: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr do 01.12.2023. godine.

Vezani članci

Najčitanije